Untitled Document
 
ชื่อโครงการ   **
สถานที่ก่อสร้าง/ต่อเติม   **
ชื่อพนักงานก่อสร้าง   **
เริ่มงาน   **
สิ้นสุด **
รายละเอียดการก่อสร้าง   **
อุปกรณ์ที่ต้องเบิก   **
หมายเหตุ   **